ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

<<อ่านประกาศ>>