วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

<< อ่านประกาศ>>