การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินการและการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา ให้นักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>

<< Mekhong-Sub-Region-Scholarship-for-Graduates>>

简体中文Englishไทย