วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การคัดเลือกนักศึกษาผู้มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดให้นักศึกษาเข้าใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries เพื่อฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเข้าสู่บทเรียน และทดสอบหลังบทเรียนในระหว่าง เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ผู้ที่มีพัฒนาการด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. เกณฑ์การรับทุน
๑.๑ ผู้เข้าเรียนมีผลการสอบ CEFR ตั้งแต่ ระดับ B1 – C2 โดยจะคัดเลือกผลคะแนนสอบระดับ ที่สูงสุด ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ทุน พร้อมใบประกาศนียบัตร
๑.๒ ผู้เข้าเรียนชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries โดยมีพัฒนาการการฝึกทักษะในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกจากผู้ที่มีพัฒนาการที่สูงสุด ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ทุน พร้อมใบประกาศนียบัตร
๑.๓ ผู้เข้าเรียนมีผลการเข้าใช้ชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโดยมีอันดับสูงสุด ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ทุน
๒. คุณสมบัติของผู้รับทุน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. กำหนดการคัดเลือก
การคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. ประกาศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเพจศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.facebook.com/lrulc/
๕. การรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน ที่ศูนย์ภาษา ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

<< อ่านประกาศ>>