วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 7 ร้าน ดังนี้
1.1 ร้านให้บริการเสริมสวย ทำผม บริเวณห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ จำนวน 1 ร้าน พื้นที่ขนาด 56 ตารางเมตร อัตราค่าใช้พื้นที่ 4,000 บาทต่อเดือน
1.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 ร้าน พื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร อัตราค่าใช้พื้นที่ 5,000 บาทต่อเดือน
1.3 ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) จำนวน 2 ร้าน อัตราค่าใช้พื้นที่ 4,000 บาทต่อเดือน
1.4 ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด บริเวณห้องที่ 1 ชั้น 1 อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าใช้พื้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน
1.5 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณห้องที่ 2 ชั้น 1 อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าใช้พื้นที่ 2,000 บาทต่อเดือน
1.6 ร้านซัก อบ รีด บริเวณห้องที่ 3 ชั้น 1 อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าใช้พื้นที่ 2,000 บาทต่อเดือน
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือโทรศัพท์หมายเลข 0–4280–8020 , 09–5649–8655 (เว้นวันหยุดราชการ)

<< อ่านประกาศ>>