ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ครั้งที่ 1/2565

ตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศห้องพักอาคารชุดประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง และประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน จำนวน 4 ห้อง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2565 ณ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้นคณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด (ฉบับที่ 2) แล้ว มีมติอนุมัติให้บุคลากรเข้าพักอาศัยอาคารชุด ดังนี้

<< อ่านประกาศ>>