ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน
1.1 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0029 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0067 จำนวน 1 อัตรา
1.3 ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 0001 จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังนี้

<< อ่านประกาศ>>

<< แบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน>>