ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา วันเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565

จังหวัดเลย จัดพิธีวางพวงมาลาหน้างานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธี โดยมหาวิทยาลัยราชภักเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วชิระชิโนรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายชัยวิชิต ฉิมพลี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ. 2231 หลักฐานประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-พ.ศ.2198) โดยที่เชื่อกันว่าพระราชชนนีเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ปี พ.ศ.2174 หรือ พ.ศ.2175 เพราะพระราชพงศาวดารบันทึกว่าในปี พ.ศ.2199 นั้น ทรงประกอบพระราชพิธีเบญจเพส (พระชนมายุครบ 25 พรรษา) เมื่อแรกประสูตินั้นพระประยูรญาติเห็นเป็น 4 กร จึงขนานพระนามว่า “สมเด็จพระนารายณ์” ทรงมีพระราชอนุชาร่วมพระชนกหลายพระองค์ และมีพระขนิษฐภคินีร่วมพระชนนี 1 พระองค์ ซึ่งต่อมาโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวงโยธาทิพ

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุหลายสำนัก ทั้งทรงชำนาญในศิลปศาสตร์เป็นอย่างดี ต่อเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคต ใน พ.ศ.2199 และสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาได้ 2 เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขณะดำรงพระยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์ในที่สุด

หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2199 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทั้งการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ทั่วราชอาณาเขต ระหว่าง พ.ศ.2208-2209 โปรดให้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรักษาความมั่นคงของราชบัลลังก์และเป็นการสร้างที่ประทับเพื่อพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ปรากฏหลักฐานในเอกสารหลายฉบับทั้งไทยและต่างประเทศ ว่า รัชกาลของพระองค์มีความยิ่งใหญ่เหนือรัชกาลอื่นโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศอันเป็นเหตุให้ประวัติศาสตร์อยุธยาในช่วงรัชสมัยมีเอกสารมากมายที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูตต่างประเทศ

คลิกชมภาพพิธีวางพวงมาลา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi