วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดโครงการ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า การจัดโครงการเพื่อให้หน่วยงานภายในตระหนักถึงความสำคัญการจัดการความรู้ อันเป็นปัจจัยนำองค์กรสู่ความสำเร็จ หากทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อค้นหาความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี จะทำให้งานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมาก และขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 5.2.5 การกำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และทำให้เกิดการพัฒนาจากระดับหน่วยงานย่อยไปสู่ระดับองค์กร

งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 10 หน่วยงาน ร่วมการนำเสนอแข่งขันเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ชนะเลิศ แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับหน่วยงานหรือเทียบเท่า จำนวน 5 หน่วยงาน และระดับสำนัก สถาบันหรือกอง จำนวน 5 หน่วยงาน หน่วยงานที่ชนะเลิศ แบบ KM จะถูกนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ปรับใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน

การแข่งขันโดยการนำเสนอผ่านวีดีโอคอล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi