มรภ.เลย จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและฝึกการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและฝึกการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและฝึกการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และร่วมแรงสามัคคีสร้างทัศรคติที่ดีในการพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า การจัดโครงการอบรบเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้นอย่างถูกวิธี ไม่ให้ไฟลุกลาม สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นผู้นำหนีไฟ อพยพตามแผนป้องกันอัคคีภัย และเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าอบรม เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 60 คน มีระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยได้วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤษ์ มาเป็ฯวิทยากรอบรบโครงการนี้

การอบรมแบ่งเป็นช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฏี และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง

ภาพพิธีเปิดการอบรม
ภาพอบรมภาคทฤษฏี
ภาพฝึกปฏิบัติ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย