ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มรภ.เลย ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2565 มีรองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ เป็นประธานที่ประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ การเข้าร่วมอบรมพัฒฯาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สอบทานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 การพิจารณา (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอบทานกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอบทานกรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นการประชุมในห้องประชุมและผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi