วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้นรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดการ
1.1 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กลุ่ม 1
1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กลุ่ม 2
1.3 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยชุดข้อสอบ English Discoveries Online
1.4 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยชุด ข้อสอบ Oxford Online Placement Test

<< อ่านประกาศ>>