วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ และรับฟงรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

หลังรับฟังรายงานการประเมินตนเอง แบ่ง 3 กลุ่ม ตามรายองค์ประกอบ กลุ่มที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต กลุ่มที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย กลุ่มที่ 3 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และแบ่งกลุ่มดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มที่ 1 ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า กลุ่มที่ 2 ตัวแทนอาจารย์ กลุ่มที่ 3 ตัวแทนชุมชนที่รับบริการวิชาการ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 มีรูปแบบทั้งออนไซต์ และออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีเปิด
แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi