ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดีงประกาศนี้

<<อ่านประกาศ>>