ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ตำบลเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ตำบลเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

           ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่  9 สิงหาคม 2565  (3 วันทำการ)  ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ไฟล์ที่ 1   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
ไฟล์ที่ 2   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
ไฟล์ที่ 3   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4. ราคากลาง บก.01 จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<