วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า
หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e–bidding) ”

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะจะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. ราคากลาง บก.01 จ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า หอพักนักศึกษา 5 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<