ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,608,217.40  บาท (สองล้านหกแสนแปดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,608,217.40  บาท (สองล้านหกแสนแปดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2565  ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอลฯ จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอลฯ จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอลฯ จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอลฯ จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<