วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

                         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 17/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 699,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

>>ดูเอกสารประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<