ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต สามารถส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดการให้บริการ ส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการหรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต) ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่ www.lru.ac.th และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 042–808020 , 095–6498655

<< อ่านประกาศ>>