ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ลำดับที่ รายการ อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) จำนวน สถานที่ (ล็อคที่)
1 ร้านจำหน่ายอาหาร 3,000 3 ร้าน 3 , 7 , 8
2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000 2 ร้าน 2 , 10
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
3.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.4 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัครจำนวน 3 โรค ได้แก่
1. เอ๊กซเรย์ปอด
2. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
3. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดเอ
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8020 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

<<อ่านประกาศ>>