ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน (ห้องครอบครัว) จำนวน 3 ห้อง
ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน 10 ห้อง
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน พนักงานในโรงเรียนสาธิต และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1.2 ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
1.3 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
2. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
ให้ผู้มีสิทธิยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2565

<< อ่านประกาศ>>