ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 17 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างครบถ้วน ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (5) และมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และและข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมาย การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(3)มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
2.การเสนอชื่อและการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) จะต้องให้ครอบคลุมบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย เสนอรายชื่อได้ 1 ครั้ง จำนวนไม่เกิน 2 รายชื่อ
3. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ และวิธีการเสนอชื่อ
3.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 ข้อ 4
3.2 วิธีการเสนอชื่อ ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ เสนอชื่อในใบเสนอชื่อที่แนบท้ายประกาศระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น.

<< อ่านประกาศ>>
<<กำหนดการสรรหาฯ>>
<< ใบเสนอชื่อ>>