ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีบ้านพักข้าราชการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรซึ่งได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ได้เข้าพักอาศัย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547จึงประกาศให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ดังประกาศนี้

<< อ่านประกาศ>>