ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 16 (4) ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ตามมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงต้องดำเนินการให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 17 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้ ผู้สมัครรับการเลือกจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว และส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

<<อ่านประกาศ>>