ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิตในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายธันวา สมพงษ์
ลำดับที่ 2 ร้านป๊อกโปสเตอร์เฟรม
ลำดับที่ 3 ร้านบอยดิจิตอล

<< อ่านประกาศ>>