วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 ร้านเครื่องแบบนักศึกษา
ลำดับที่ 2 หจก.กิจการนิสิต

<< อ่านประกาศ>>