ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ลงนามข้อตกลงกับ อบจ.ขอนแก่น สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้โรงเรียนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขอนแก่น

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและลงนามบันทึก มี ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถัดมา ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนาม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายบุญจันทร์ มูลกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมลงนาม

การลงนามข้อตกลง เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนเครือข่ายที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดสร้างนวัตกรรมการศึกษามุ่งเน้นทางกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ภายหลังพิธลงนามได้ร่วมบันทึกภาพ และเดินชมผลงานนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi