วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 รับฟังรายงานการดำเนินงาน ผลงาน คณบดี ทั้ง 5 คณะ

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วยผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ประธานสภานักศึกษ นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

เวลา 1045 น. เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ถึงผลการดำเนินงานบริหาร ปัญหาและอุปสรรค

เวลา 11.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ กรรมการ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา กรรมการและเลขานุการ สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา นโยบาย ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวคิด

การสัมภาณ์ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกภาพสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คลิกชมภาพสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก
คลิกชมภาพสัมภาษณ์รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คลิกชมภาพสัมภาษณ์อธิการบดี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi