ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 629,700.  บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 629,700.  บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.ราคากลาง บก.01 งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<