ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 822,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 877,769.33 บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<