ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องสืบเนื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

วาระเสนอเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามรูปแบบของ AUN-QA

วาระเพื่อพิจารณา ร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่คณะ หน่วยงานรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่างผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่างปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi