ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 3,160 บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 3,160 บาท กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ณ บริเวณอาคารพัสดุเดิม หน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -09.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจะต้องวางเงินค้ำประกันการประมูล จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117 หรือ 41118 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันราชการและเวลา 08.30 – 16.30 น.

<<อ่านประกาศ>>