วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 556,400 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 520,700  บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  ถึง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน  จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน   จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<