ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาโท เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม
1. นายอา ชง
2. นายวาปอ ท่อมะนีวง
3. นายบุนแคน อ้วนสี
ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนการศึกษา เบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง

<<อ่านประกาศ>>