วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับโอน
1.1 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0022 สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0127 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครขอรับโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน 50 ปี
2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
2.3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
2.4 ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0022 สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านพลศึกษา
3.2.2 ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0127 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

<< อ่านประกาศ>>
<< แบบขอโอนหนังสือยินยอมให้โอน>>