ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการเข้าสอบ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test
2. ต้องจัดเตรียม “คอมพิวเตอร์” พร้อมหูฟัง และทำการติดตั้ง “google chrome” ให้พร้อม
3. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการทำข้อสอบ
4. กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้เข้าทำข้อสอบได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 20.00 น. (เมื่อเริ่มทำข้อสอบ ผู้สอบจะมีเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง)
5. ผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษารหัส 63 ปกติ และนักศึกษารหัส 65..T (หลักสูตร 2 ปีหลัง)
6. ต้องอ่าน รายละเอียดในคู่มือให้ครบถ้วนก่อนสอบ
7. ตรวจสอบรายชื่อ คู่มือพร้อมลิงค์เข้าสอบ

<< อ่านประกาศ>>
<< หมู่เรียน และสาขาวิชา เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ >>