ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2562

ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน และประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย นั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหาร อาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบกับมติที่ประชุมคณกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ยืนยันการเข้าพักพร้อมจัดทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าพัก

<<อ่านประกาศ>>