ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 คน คือ นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 6 วรรคสอง (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีคำสั่งที่ 002/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
1. คุณสมบัติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
1.2 มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.3 มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
1.5 มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
1.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ เช่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพในภาคเอกชนหรือด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การเสนอชื่อ ให้อาจารย์ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 11 เมษายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณบดีทุกคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

<<การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย>>
<<กำหนดการสรรหา>>
<<ใบเสนอชื่อบุคคล >>