วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผ่านคลิปวีดีโอ มีนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และแนะนำผู้บริหาร และมีคณาจารย์ที่มาร่วมโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวพระราชโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำ – มีอาชีพ การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 4. เป็นพลเมืองที่ดี การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และขอให้มีความสุขในการศึกษา การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด ภาพแะนำคณะผู้บริหาร ภาพบรรยายพระราชโชบายด้านการศึกษา ร.10 ภาพกิจกรรมนันทนาการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi