วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กองพัฒนานักศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และบรรยายเรื่อง“ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงาน ยุค 4.0” ผ่านระบบออนไลน์ โดยกองพัฒนานักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มีการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. วิชาภาษาไทย-ฝึกทำข้อสอบ พร้อมเฉลย จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์-ฝึกทำข้อสอบ พร้อมเฉลยวิทยากรอาจารย์เตือนใจ ศรีเกษม

ดำเนินการปัจฉิมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi