ข่าวกิจกรรม โครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษา มรภ.เลย ปี 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีการบรรยายหัวข้อเยาวชนยุคใหม่ ไทเลยรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย และหน่วยงานเครือข่ายร่วม กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ ทูบีนัมเบอร์วัน แกนนำนักศึกษาเครือข่ายต้านยาเสพติด และเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

กิจกรรมจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพพิธีเปิด โชว์ทูบีนัมเบอร์วัน บรรยายเยาวชนรู้เท่าทัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi