ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2566 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ไปแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>