ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มรภ.เลย ครั้งที่ 4/2566

งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลับราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลับราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2566 รับทราบผลการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมสอบทานรายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาสรุปประเด็นข้อตรวจพบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องจากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi