ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2563


วันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2563 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

การประชุมแบบอ๊อฟไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการประชุมผ่านระบบทางไกล รับทราบรายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2555 และ 2556 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2564

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 และการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) การพิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

คลิกชมภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi