วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แก้ไขบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือลาไปปฏิบัติการวิจัย ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อหรือรายชื่อไม่ถูกต้องให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 นั้น
เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ข้อ 5 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 จึงให้แก้ไขบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 161 จากเดิม นางอมรศรี ชัยอาคมแก้ไขเป็น นางสาวอมรศรี ชัยอาคม

<<อ่านประกาศ>>