ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนมารายงานตัวแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองเพื่อรับสิทธิ์แทนผู้สละสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
1. Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 1 ทุน
นางสาวฐิติมา แสงวัน รับสิทธิ์แทน นายณภัทร พลหอม
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ถ้าพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนดังกล่าว

<<อ่านประกาศ>>