ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

31 มีนาคม ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และนายชัยวิชิต ฉิมพลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี และวันข้าราชการพลเรือน มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี

พิธีจัด ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi