ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รวบรวมคะแนนสอบแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศนี้

<<อ่านประกาศ>>