ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่มีหมวดหมู่

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ศูนย์อาหาร ได้แก่
1.1 ประจำศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ
1.1.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 2 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 1 และล็อคที่ 3
1.2 ประจำศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ
1.2.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 5 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 1 , 3 , 4 , 5 และ 7
1.2.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 2 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 2 และล็อคที่ 6

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th

คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi