ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการพัฒนานักวิจัย วิจัยเสร็จจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ได้


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ได้อย่างไร” มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า มหาวิทยลัยราชภัฏเลย มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) การวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาทุกด้าน คณาจารย์และบุคลากรจำเป็นต้องทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ นำการวิจัยมาพัฒนาใช้พัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชน และนำงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรได้ การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย และนำไปขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรได้

การอบรบจัดที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi